قالب وبلاگ
کاتب بالعدل
مطالب حقوقی بالاخص مطالب راجع به دفتر اسنادرسمی و ثبت اسناد و درد دلهايم 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در دو جلسه فوق العاده هيات مديره اين كانون كليه مسائل حقوقي و فني طرح ثبت آني به بحث گذارده شد و باتوجه به درخواست هاي مكرر همكاران از سراسر كشور مبني بر اعلام نظر هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص، بيانيه اي به شرح ذيل صادر شده است:

 

"بسم الله الرحمن الرحیم"


حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

   هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.

دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي،  یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

 

1- در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.

 

2- بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 26/6/1392 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

 

لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.

 

3- کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

 

مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:

 

فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

 

- در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.

در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

 

1 - ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.

 

2- ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته  و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )

 

سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟

 

د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.

 

ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟

 

4-هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.

 

در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (26/6/1392) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(27/6/1392) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 000/20 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 000/000/25 فقره سند، اعلام گرديده است.

 اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!

با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.

با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 28/6/1392 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح،_ با خوش بيني_ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.

بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.

از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات،  اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

 در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.

 اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

 کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.

 

 

                                                                  با احترام فراوان                           

                                     کانون سردفتران و دفتریاران

[ سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 17:59 ] [ امیرحسین وحیدی ] [ ]

یک عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ایجاد مشکلات ناشی از اجرای طرح ثبت آنی اسناد، این طرح را طرحی غیرمعقول و نپخته عنوان کرد و به انتقاد از آن پرداخت.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفترایارن به نقل از خبرگزاری ایسنا، مسلم آقاصفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با مشکلات ناشی از اجرای ثبت آنی سند در دفاتر اسناد از 26 شهریور ماه، گفت: از دیروز - 26 شهریور ماه - دفترخانه تحت تصدی اینجانب یک سند هم صادر نکرده است. همکاران ما در سطح کشور نیز مرتب تماس می‌گیرند و گله‌مندی خود را ابراز می‌کنند؛ زیرا یا وی‌.پی.ان قطع است یا بعد از وصل شدن آن بعد از ساعت‌ها انتظار اطلاعات قبلی پاک می‌شود.

 وی درباره دلایل بروز این مشکلات چنین توضیح داد: زیرساخت‌ها برای انجام این کار مهیا نبوده است. اینگونه کارها در همه جای دنیا با تانی و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود، اما متاسفانه در اینجا دوستان ثبتی ما خیلی سربازخانه‌ای عمل کردند و گفتند ما این کار را انجام داده‌ایم و شما باید بپذیرید.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این تنها ظاهر کار است، در حال حاضر کسانی که توانسته‌اند وارد سیستم شوند یک فرم ظاهری از اسناد را به دست آورده‌اند. چیزی که در اینجا به عنوان فرم اسناد تهیه شده است مطلقا چیزی نیست که 1400 سال فقه ما درباره معاملات روی آن بحث کرده است.

 آقاصفری ادامه داد: در حقوق مدنی ما حدود 100 سال درباره ابراز اراده متعاملین هزاران مطالب عنوان شده است، ولی الان یک فرم به صورت جدول تهیه شده است که در آن الفاظ و واژگان مقطع وجود دارد که حتی متخصصین هم نمی‌توانند ارتباط معقول و منطقی بین این کلمات پیدا کنند، چه رسد به اشخاص غیر.

 وی با بیان اینکه در مسائل حقوقی و در سند هر حرف می‌تواند بار حقوقی و معنایی خود را داشته باشد، گفت: در مورد بحث عدم عزل وکیل توسط موکل اختلاف نظر بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد و با یک جدول و درج اینکه موکل حق عزل وکیل را دارد یا ندارد، مسائل حقوقی مردم حل نخواهد شد. بلکه باعث ایجاد اختلاف و دعوا می‌شود؛ لذا من از اینکه چنین طرح غیرمعقولی باید به این سرعت اجرا شود متاسف هستم.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی از سال 67 شروع به مکانیزه کردن روند تنظیم اسناد کردند. ما ظرف این 24 سال اغلب مشکلات و موانع را رصد و آنها را حل و فصل کردیم. تنها مشکلی که وجود داشت ایجاد ارتباط تبادل اطلاعات به طور مستقیم با سازمان‌ها بود که در این زمینه هم کانون سردفتران با سازمان ثبت احوال در ارتباط بود و بسیاری از مشکلات بررسی شد و تا حد تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه پیش رفتیم.وی گفت: با وزارت دارایی و شهرداری‌ هم این گفت‌وگو‌ها انجام شد، ولی آنجایی که کار به سازمان ثبت رسید کار متوقف شد.

آقاصفری اظهار کرد: همان سیستم سابق با کمترین هزینه و آسیب امکان تبادل اطلاعات بین دفاتر اسناد و سازمان ثبت و یا هر سازمان دیگری که نیازمند اطلاعات دفاتر اسناد رسمی بود را داشت و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آن همه هزینه و نیروی انسانی را که صرف شده نادیده گرفتند و طرحی ایجاد شده است که امروز به هیچ دردی نمی‌خورد بلکه صرفا دعاوی را اضافه خواهد کرد و مفاهیم حقوقی عقد را به طور کلی زیر سوال می‌برد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره آمار اسناد ثبت شده از روز گذشته گفت: ساعت 11 صبح روز گذشته آقای صدرنوری اعلام کرده است که 6 هزار و 100 دفترخانه توانسته‌اند 116 سند تنظیم کنند. آقای انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ساعت 5 بعدازظهر گفت که در سطح کشور 2 هزار و 800 سند تنظیم شده است.

وی افزود: با توجه به این آمار به طور میانگین هر دفترخانه یک سوم یک سند را تنظیم کرده است. نیاز مملکت در طول روز ثبت 45 هزار سند است و اگر 2 هزار و 800 سند هم تنظیم شده باشد این رقم 6 درصد اسناد مورد نیاز کشور است.

[ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 12:30 ] [ امیرحسین وحیدی ] [ ]

تيم فوتبال كانون سردفتران و دفترياران روز شنبه مورخ دوم شهريور ماه جاري مقابل تيم فوتبال پيشكسوتان پرسپوليس قرار خواهد گرفت. اين مسابقه كه در جهت آماده سازي هر چه بيشتر تيم كانون برگزار مي شود راس ساعت ٢١ در زمين چمن مجموعه ورزشي آلستوم واقع در خيابان ستارخان برگزار مي شود. در تيم پيشكسوتان پرسپوليس چهره هاي شاخصي نظير حميد استيلي، رضا جباري، بهنام ابوالقاسم پور، عليرضا أمامي فر، حسن خان محمدي، مرتضي فنوني زاده و وحيد قليچ حضور خواهند يافت. تيم فوتبال كانون اين روزها تمرينات مستمر و شادابي را زير نظر علي تيموري كه إز مربيان بين المللي مي بأشد برگزار مي كند و در آخرين ديدار تداركاتي خود تيم فوتبال هنرمندان را با نتيجه چهار بر صفر در هم كوبيده است. إز كليه همكاران ورزش دوست دعوت مي كنيم در روز شنبه براي تشويق و حمايت تيم فوتبال حضور بهم رسانند.
[ سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:26 ] [ امیرحسین وحیدی ] [ ]

تغییر و تحول در نظام ثبت اسناد و دفاتر اسنادرسمی از اول شهریور ماه وارد فاز اجرایی می شود و پروژه ثبت آنی رسما شروع به کار می نماید. روز چهارشنبه کارگاه آموزشی در سازمان ثبت برگزار شد و از روز شنبه به صورت پایلوت در پانزده دفتر اسنادرسمی ثبت آنی اجرا می شود. صرف نظر از انتقاداتی که به زمان اجرا و یا نحوه طراحی و ... این سامانه از طرف همکاران مطرح می‌شود، در لزوم اجرایی شدن این طرح هیچ جای تردیدی نیست و با اجرای این طرح گرچه ممکن است در بدو امر مشکلات و مصائبی برای بنده و همکاران عزیزم ایجاد شود -که تغییر و تحول بدون هزینه و مشقت امکان پذیر نیست- اما نهایتا اگر همکاران همانند اقدامات و تغییرات انجام شده در سالهای اخیر نظیر صدور اسناد مالکیت تک برگی و یا سامانه استعلام ثبتی و یا حذف اوراق بهادار همت بگمارند، خواهیم دید که شاهد تحولات و نتایج مثبت تغییرات خواهیم بود.

در خردادماه 1391 که سامانه استعلام الکترونیکی رسما شروع به کار کرد و مقرر شد تمامی استعلام های ثبتی از طریق این سامانه به واحدهای ثبتی ارسال گردد، کمتر کسی تصور می کرد که ظرف یکسال پاسخ استعلام الکترونیکی و بدون نیاز به نسخه کاغذی اجرایی گردد. حال دیگر پاسخ استعلام های ثبتی که در تکه کاغذ A4 یا A5 و با ماشینهای سنتی تهیه می‌گردید و صرفا عدم بازداشت و بند ز را گواهی می‌کرد، جای خود را به پاسخ استعلام الکترونیکی - که امنیت و اصالت آن با امضای الکترونیکی تضمین شده است و حاوی مشخصات کامل ملک و نام مالک است - داده است.
در زمستان گذشته هنگامی که صحبت حذف اوراق بهادار مطرح گردید و نقل محافل سردفتری شد کمتر کسی بود که از اجرای آن واهمه و نگرانی نداشته باشد. چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ امنیتی انتقاداتی به آن وارد می‌شد. شاهد بودیم که از فروردین 1392 که اوراق جدید مورد استفاده قرار گرفت، روز‌یه‌روز به امکانات سامانه افزوده گردید و نواقص آن مرتفع شد. بطوریکه اگر عنوان شود تمامی سردفتران ایران امروز بدون کمترین مشکلی با این اوراق نسبت به تنظیم و ثبت سند اقدام می نمایند، سخنی گزاف نگفته ایم. و امروز ثبت آنی ! که سر منزل مقصود این راه عظیم مکانیزاسیون فرآیندهای ثبتی است در پیش روی ماست. تغییر و تحولی عظیم در نظام ثبتی کشور که اگر مجریان آن یعنی سردفتران اسنادرسمی سراسرکشور همانند گذشته دشواری های ناشی از تغییرات را تحمل و سعی در رفع نواقص احتمالی بنمایند، بسیار به نتایج آن خوش بین هستم. نیازها و خواسته هایی که در سه دهه اخیر جامعه سردفتری نیازمند آن بود و تقریبا به رویا و آرزو هایمان تبدیل شده بود، با اجرای صحیح این طرح یقینا محقق می شود. ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی اشخاص ممنوع المعامله در این سامانه یکی از مهمترین خواسته های جامعه سردفتری از دیر باز بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است. از زمانی که دفتر ممنوع المعامله از روی آن بخشنامه های کذایی ثبتی با آن کیفیت کاغذ و چاپ که خواندن آن تبدیل به یک تخصص در دفترخانه شده بود تا امروز که شرکتهایی خصوصی و غیر مسئول متولی آن شده اند و با دریافت هزینه های گزاف بابت فروش و پشتیبانی نصف و نیمه ای که ارائه می دهند و از همه مهمتر ارسال با تاخیر بازداشتی ها که بعضا به 10 روز نیز رسیده است- آرزوی دیرینه هر سردفتری رهایی از این مصائب و ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی و دقیق که مسئولیت صحت و سقم اطلاعات را عهده دار شود، بوده که خوشبختانه در این سامانه به خوبی تعبیه و در دسترس سردفتران قرار گرفته است.

اتصال به سامانه شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی نیز از جمله نیازهای مبرم جامعه سردفتری بوده است، که با اتصال به این سامانه تشخیص هویت مراجعین به طور منجز و دقیق انجام و کار احراز هویت را که همیشه یکی از دغدغه های سردفتران بوده و هست، تسهیل می نماید.
با تنظیم سند در سامانه ثبت آنی کار برای آن عزیزان همکارنما که همیشه تیشه به ریشه جامعه سردفتری زده اند، و با اقداماتی نظیر ثبت و امضاء سند سفید آبرو و شان سردفتری را زیر پا گذاشته اند، دشوار و غیرممکن می شود. امیدوارم با اجرای صحیح و حمایت از این طرح این معضل که بارها از آن متضرر شده ایم و تاوان ها بابت خودخواهی و سودجویی این افراد داده ایم، به طور اساسی و ریشه ای مرتفع گردد. حالا دیگر به جای اینکه هر بانک یا موسسه حقوقی خود اقدام به تهیه فرمت سند نماید و انتظار و توقع ثبت آن را نماید، یا مستمرا تغییراتی در آن اعمال نماید که بعضا غیر قانونی نیز هستند، باید خود را با شرایط موجود وفق دهند.
گرچه بدون تردید در اجرای این طرح نیز همانند تغییرات مشابه گذشته با سختی های مواجه خواهیم بود. من نیز به خوبی می دانم در صورت قطع اینترنت و به تبع آن VPN و یا اختلال در خطوط مخابرات و یا قطع شبکه برق امکان تنظیم سند مهیا نیست. قطعا اختلالات احتمالی در سامانه و یا بروزرسانی آن ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد. مشکلاتی نظیر آنچه در ارسال و دریافت الکترونیکی استعلام ثبتی املاک و یا پرداخت الکترونیکی وجوه با آن مواجه بوده و هستیم. حال دیگر باید هزینه هایی را که جهت اشتراک به شرکتهای خصوصی می دهیم و یا به حقوقی که برای کارمندی مستقل جهت تحریر دفتر ممنوع المعامله در گذشته می دادیم، هزینه ای که جهت خرید اوراق بهادار صرف می کردیم را برای تهیه اینترنت پرسرعت مطمئن پرداخت کنیم. برای آن پشتیبان در نظر بگیریم و یا دفتر خود را به UPS مجهز کنیم که در صورت قطع شبکه برق با مشکل مواجه نشویم.
مطمئنا اگر این طرح و تغییرات سالهای اخیر در سازمان ثبت و دفاتر اسنادرسمی هر چه زودتر محقق می شد، مشکلات آن نیز بسیار کمتر می بود و یقین دارم اگر هر روز در اجرای آن تاخیر ایجاد شود دشواری های آن بیشتر خواهد شد. شاید نگرانی از مواجهه با این مشکلات نیز تاکنون آن را به تعویق انداخته است. اما حال که مسئولین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهامت و جسارت چنین تغییراتی به خرج داده اند و بار مسئولیت و ایستادگی در برابر انتقادات و مشکلات موجود در این تغییرات را پذیرفته اند، ما نیز سهم خود را در اجرای این طرح ملی به خوبی ایفا نماییم. انشاءا...

[ جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:21 ] [ امیرحسین وحیدی ] [ ]کتاب آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی توسط جناب آقای سید جلیل محمدی دادستان اسبق انتظامی سردفتران و دفتریاران و جناب آقای سید فریدالدین محمدی سردفتر محترم ۷۲۷ تهران منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. ضمن تبریک به ایشان علاقه مندان  برای تهیه این کتاب ارزشمند می توانند به مراکز فروش و یا به وبلاگ www.mohammadi727.blogfa.com مراجعه نمایند.

[ جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:40 ] [ امیرحسین وحیدی ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

نویسنده

اطلاعیه ها
آمار بازدید
  • کارت شارژ
  • قالب بلاگ اسکای